Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Leon Krieger Bouw en
Verbouw
Leon Krieger Bouw en Verbouw
Houtskoolstraat 4
8111 EC Heeten
KvK: 56112319
Opdrachtgever:
de wederpartij van Leon Krieger Bouw en Verbouw

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen
Leon Krieger Bouw en Verbouw en een opdrachtgever waarop Leon Krieger Bouw en
Verbouw deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met Leon Krieger Bouw en Verbouw, voor de uitvoering waarvan
derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Offertes
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is genoemd.
2. De door Leon Krieger Bouw en Verbouw gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn
geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Leon Krieger Bouw en
Verbouw is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Voorrijkosten
Leon Krieger Bouw en Verbouw rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd
het moment van vertrek vanaf vestigingsadres.

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Leon Krieger Bouw en Verbouw zal de overeenkomst naar beste inzicht en
vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
Leon Krieger Bouw en Verbouw het recht bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leon Krieger
Bouw en Verbouw aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
de overeenkomst, tijdig aan Leon Krieger Bouw en Verbouw worden verstrekt. Indien
de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leon
Krieger Bouw en Verbouw zijn verstrekt, heeft Leon Krieger Bouw en Verbouw het
recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever
in rekening te brengen.
4. Leon Krieger Bouw en Verbouw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
ook, doordat Leon Krieger Bouw en Verbouw is uit gegaan van door de
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid
of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd
kan Leon Krieger Bouw en Verbouw de uitvoering van die onderdelen die tot een
volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de
daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Leon Krieger
Bouw en Verbouw derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leveringsvoorwaarden Leon Kreiger Bouw en Verbouw

 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke
uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan
te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,
kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Leon
Krieger Bouw en Verbouw zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de
hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties hebben, zal Leon Krieger Bouw en Verbouw de opdrachtgever
hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Leon Krieger Bouw en
Verbouw daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de
overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 8. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die
zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 9. Intellectueel eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Leon
Krieger Bouw en Verbouw zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen
op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Leon Krieger Bouw en Verbouw verstrekte stukken, zoals rapporten,
adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd
om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder
voorafgaande toestemming van Leon Krieger Bouw en Verbouw worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Leon Krieger Bouw en Verbouw behoudt tevens het recht de door de uitvoering
van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken,
voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt
gebracht.

 

Artikel 10. Opzegging
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen
dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.

 

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van Leon Krieger Bouw en Verbouw op de opdrachtgever zijn
onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
• 1. na het sluiten van de overeenkomst aan Leon Krieger Bouw en Verbouw ter
kennis gekomen omstandigheden geven Leon Krieger Bouw en Verbouw goede
grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
• 2. indien Leon Krieger Bouw en Verbouw de opdrachtgever bij het sluiten van de
overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze
zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is Leon Krieger Bouw en Verbouw bevoegd de verdere
uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de
overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Leon Krieger
Bouw en Verbouw schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen
8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na publicatie of oplevering van
de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Leon Krieger Bouw
en Verbouw.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Leon Krieger Bouw en Verbouw de
werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor
de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de
opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer
mogelijk of zinvol is, zal Leon Krieger Bouw en Verbouw slechts aansprakelijk zijn
binnen de grenzen van artikel 15.

 

Artikel 13. Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt
aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien
geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium
overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden
vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend
volgens de gebruikelijke uurtarieven van Leon Krieger Bouw en Verbouw, geldende
voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan
afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde
kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6. Indien Leon Krieger Bouw en Verbouw met de opdrachtgever een vast honorarium
of uurtarief overeenkomt, is Leon Krieger Bouw en Verbouw niettemin gerechtigd tot
verhoging van dit honorarium of tarief. Leon Krieger Bouw en Verbouw mag
prijsstijgingen doorberekenen, indien Leon Krieger Bouw en Verbouw kan aantonen
dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen
hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

 

Artikel 14. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Leon
Krieger Bouw en Verbouw aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in
verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het
opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke
rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. Bij grote opdrachten kan door Leon Krieger Bouw en Verbouw aan de
opdrachtgever om een aanbetaling of om een bankgarantie worden gevraagd.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de
opdrachtgever zullen de vorderingen van Leon Krieger Bouw en Verbouw en de
verplichtingen van de opdrachtgever jegens Leon Krieger Bouw en Verbouw
onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de
eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van
opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat
de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 15. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer
van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever
verschuldigd:
• 1. over de eerste € 3.000,- 15%
• 2. over het meerdere tot € 6.000,- 10%
• 3. over het meerdere tot € 15.000,- 8%
• 4. over het meerdere tot € 60.000,- 5%
• 5. over het meerdere 3%
2. Indien Leon Krieger Bouw en Verbouw aantoont hogere kosten te hebben
gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding
in aanmerking.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Indien Leon Krieger Bouw en Verbouw aansprakelijk is, dan is die
aansprakelijkheid als volgt begrensd:
• 1. De aansprakelijkheid van Leon Krieger Bouw en Verbouw, voor zover deze door
zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de
door de verzekeraar gedane uitkering.
• 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door
de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Leon Krieger Bouw en
Verbouw beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de
opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
• 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een
opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder
beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
• 4. Leon Krieger Bouw en Verbouw is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
• 5. Leon Krieger Bouw en Verbouw is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan
door (tijdelijk) niet (optimaal) functioneren van datacommunicatie op (delen van) het
zo genaamde world wide web (www).

 

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leon Krieger Bouw en Verbouw geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leon Krieger Bouw en Verbouw niet in staat
is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leon Krieger
Bouw en Verbouw worden daaronder begrepen. Ook het niet (optimaal) functioneren
van (delen van) het zo genaamde world wide web (www) worden daaronder
begrepen.
2. Leon Krieger Bouw en Verbouw heeft ook het recht zich op overmacht te
beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat
Leon Krieger Bouw en Verbouw zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Leon Krieger Bouw en Verbouw
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen door Leon Krieger Bouw en Verbouw niet mogelijk is langer duurt dan
2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er
in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Leon Krieger Bouw en Verbouw bij het intreden van de overmacht al
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare
deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te
voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het
reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 18. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van Leon Krieger Bouw en Verbouw is bij uitsluiting
bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
Niettemin heeft Leon Krieger Bouw en Verbouw het recht zijn wederpartij te
dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Leon Krieger Bouw en Verbouw en de opdrachtgever
is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
De Algemene voorwaarden worden bij elke offerte en opdracht verstrekt aan de
opdrachtgever en zijn op te vragen bij Leon Krieger Bouw en Verbouw.